Brak produktów do porównania

§  1 DANE REJESTRACYJNE
§  2 DEFINICJE
§  3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§  4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§  5 REJESTRACJA ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA
      USŁUG O ŚWIADCZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
§  6 FORMY PŁATNOŚCI ORAZ JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE
§  7 CENY PRODUKTÓW
§  8 REALIZACJA DOSTAWY
§  9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§10 PRAWA AUTORSKIE
§11 WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ SKLEP
§12 REKLAMACJE
§13 GWARANCJE
§14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§15 AKCEPTACJA REGULAMINU
§16 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Certyfikat Przyjazny Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego materacem.pl

 

§1 DANE REJESTRACYJNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego materacem.pl jest firma INTER Michał STĄCEL, zarejestrowana pod adresem:
  44-186 Gierałtowice, ul. Karola Miarki 30, NIP: 9691104906 REGON:276708280 widniejąca w spisie przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o materacem.pl Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki zwana dalej "materacem.pl" lub "Sklepem internetowym".

 2. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: 32 235-33-81 w godz. 10-18 w dni robocze.
  Adres do korespondencji: Sklep MateraceM.pl, 44-106 Gliwice, ul. Chorzowska 1

§2 DEFINICJE

 1. Sprzedający – materacem.pl, Sklep internetowy.

 2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przedsiębiorca – Użytkownik, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 4. Konsument – Użytkownik, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną,

 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 7. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.

 8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://materacem.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego, jest sprzedaż mebli oraz wyrobów drewno podobnych o parametrach standardowych. Jeżeli istnieje możliwość modyfikacji rozmiaru produktu, to jako wymiar standardowy (punkt odniesienia) stosuje się najmniejszy parametr (wymiar, waga, kolor podstawowy). Za towar o parametrze niestandardowym uważa się produkt, który ma zmodyfikowany podstawowy (wyjściowy) - najmniejszy parametr.

 2. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący akceptuje otrzymywanie informacji od materacem.pl drogą elektroniczną i uznaje ich prawny skutek.

 3. Wir versenden keine Ware außerhalb der polnischen Grenze.

 4. We do not send goods outside of the Polish border

 

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu kupujący powinien posiadać:

  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 10.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari (wszystkie wersje).

  • Włączoną obsługę Java Script,

  • Aktywny adres e-mail.

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://wszystkoociasteczkach.pl/

 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu.

 

§5 REJESTRACJA ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA USŁUG O ŚWIADCZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 4. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 5. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

  • Imię i nazwisko,

  • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  • Numer telefonu.

  • Adres e-mail

 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

  • Firmę,

  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  • Numer telefonu.

  • Adres e-mail

 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 8. materacem.pl może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 10. materacem.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 12. materacem.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

  5. użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 lit. g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez materacem.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 4. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

§6 FORMY PŁATNOŚCI ORAZ JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 2. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego materacem.pl, a w szczególności danych o których w postanowieniu § 5 ust. 5 lub 6, oraz kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, potwierdzenie zawarcia umowy przez Sklep.

 3. Rejestracja przed złożeniem zamówienia nie jest konieczna, ma na celu ułatwienie obserwacji procesu realizacji zamówienia przez Kupującego.

 4. Zamówienie nie potwierdzone w ciągu 3 dni kalendarzowych, uznając za pierwszy dzień, dzień złożenia zamówienia, będą anulowane co jest równoznaczne z nie zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia mailowego przez sklep - Sklep wysyła maila z taką informacją do klienta. W treści maila zawarty jest tekst: Ten mail stanowi równocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

 6. Szczegółowy tryb składania zamówień został opisany poniżej i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu:

  • Jeżeli kupujesz po raz pierwszy – wypełnij formularz rejestracyjny, aby utworzyć swój profil. Adres e-mail i hasło podane w trakcie zakładania profilu przydadzą się do sprawdzenia statusu realizacji zamówienia oraz do przyszłych zakupów, warto jest więc zanotować je w bezpiecznym miejscu.

  • Jeżeli jesteś naszym klientem - zaloguj się podając adres e-mail i hasło.

  • Znajdź produkt, który chcesz zakupić.

  • Dodaj go do koszyka.

  • Możesz dodać wiele produktów do koszyka.

  • W koszyku możesz ustalić liczbę sztuk każdego produktu

 

 1. PRZEDPŁATA NA KONTO - PRZELEW BANKOWY

  • Po złożeniu zamówienia zostanie wysłany mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (automat z naszego systemu). Mail zawsze zostaje przesłany na adres e-mail podany w Państwa profilu (podczas złożenia zamówienia) dosłownie w kilka minut od zakończenia procesu składania zamówienia.

  • Jeżeli w trakcie składania zamówienia zostanie podany błędny mail - to potwierdzenie złożenia zamówienia nie dotrze. Wtedy należy skontaktować się ze sklepem aby skorygować dane osobowe.

  • Towar wysyłany jest  w terminie ustalonym na płaszczyźnie Kupujący - Sklep internetowy (wyłączając czynniki losowe).

  • Nasz sklep przyjmuje płatności od klientów na indywidualne subkonta, które są generowane dla każdego zamówienia osobno. Po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności otrzymujecie Państwo e-mail z numerem konta, dzięki temu wpłacona należność trafi bezpośrednio na indywidualne konto zamówienia.

  • Rachunek naszej firmy prowadzony jest przez Bank PEKAO S.A

 2. PŁATNOŚC ZA POBRANIEM - PRZY ODBIORZE

  • Płatność następuje w chwili odbioru towaru od kuriera.

  • Towar wysyłany jest  w terminie ustalonym na płaszczyźnie Kupujący - Sklep internetowy (wyłączając czynniki losowe). Płatność obejmuje wartość produktu + koszt wysyłki o ile zawarta umowa kupna nie stanowi inaczej np. Dostawa GRATIS, bądź też koszty dodatkowe wynikające z przekierowania przesyłki (po nadaniu towaru) pod inny adres doręczenia.

  • Po złożeniu zamówienia nastąpi kontakt telefoniczny naszego sklepu z Pani/Pana numerem telefonu jaki został podany w trakcie składania zamówienia. Dlatego bardzo prosimy o sprawdzanie danych kontaktowych. Jeżeli nie będzie możliwości nawiązania komunikacji werbalnej w ciągu 3 dni roboczych w celu potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

  • Dla zamówień z terminem realizacji powyżej 5 dni roboczych lub kwocie zamówienia przekraczającej 1000zł obowiązuje zadatek w wysokości 20% wartości zamówień.

 3. PŁATNOŚCI ONLINE - obsługuje firma eCard S.A.

 

 • karty kredytowe

  Obsługiwane karty płatnicze:
  ·        Visa
  ·        Visa Electron
  ·        MasterCard
  ·        MasterCard Electronic
  ·        Maestro

  W przypadku płatności kartą, ewentualny zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty

   

Zachęcamy do wybierania pierwszej formy płatności PRZEDPŁATA NA KONTO gdyż procedura wydania przesyłki od kuriera i tak zawsze następuje dopiero zapłaceniu kurierowi pieniędzy - czyli występuje takie samo zdarzenie jak przy dokonaniu przedpłaty.

10. Nasz pracownik sprawdza dostępność produktu i wystawia fakturę kierując zamówienie do wysyłki. Potwierdzenie nadania przesyłki wysyłane jest na adres e-mail podany w Pani/Pana profilu.
Zamówiony produkt powinien dotrzeć  od 2 do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku sklepu. Realnie nie przekracza 3 dni roboczych.
Należy sugerować się statusem dostępności, który widnieje obok ceny produktu, bądż w szczególnych przypadkach w opisie produktu. Jednak ze względu na rozpiętość oferty i czas jaki należy poświęcić na ich aktualizację, statusy mogą być rozbieżne. Dlatego też najlepszym wyznacznikiem jest informacja otrzymana bezpośrednio przez obsługę sklepu sprzedawcy.

11. Faktury wysyłane są na adres mailowy wskazany przez Państwa w formularzu zamówienia. Z reguły odbywa się to z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła wpłata środków. De facto zgodnie z ustawą, sprzedawca ma czas na wystawienie dokumentu sprzedaży do 15 dnia następnego miesiąca od zaksięgowania wpłaty. W przypadku płatności za pobraniem, faktura wystawiana jest również po dostawie towaru w ustawowo przewidzianym terminie.

12. Rejestrując się w Sklepie Internetowym materacem.pl Użytkownik umieszcza swoje dane osobowe w bazie sklepu internetowego materacem.pl. Dane te przetwarzane są jedynie do celów związanych z realizacją złożonego przez Użytkownika zamówienia.

13. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

14. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci sklepu internetowego materacem.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

15. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego materacem.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. W celu realizacji zamówienia może okazać się konieczne podanie danych adresowych Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

 

§7 CENY PRODUKTÓW

 1. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu internetowego materacem.pl.

 2. Podane ceny zawierają podatek VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

 3. Wszystkie produkty o obniżonej cenie, zawierają już rabat w wysokości 0,9 %. Rabat nie jest udzielany w przypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ i jest indywidualnie kalkulowany dla każdego zamówienia z ceną promocyjną.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu. Zmiany te nie mają wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

 5. materacem.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 6. Odwołanie akcji promocyjnej przed jej zakończeniem nie wpływa na prawa Kupujących, którzy zawarli umowy sprzedaży na warunkach promocji lub w inny sposób wzięli udział w akcji promocyjnej przed wejściem w życie zmiany.

 7. Występuje ryzyko zmiany ceny produktu (u dystrybutora) po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty lub płatności za pobraniem przy odbiorze na towar sprowadzany na zamówienie przez Kupującego. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, po czym zamówienie zostanie zrealizowane na nowych warunkach cenowych na zasadzie wcześniejszego porozumienia stron. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zmianę ceny przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie ceny. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego pieniądze zostaną bezzwłocznie zwrócone na podany numer konta przez Kupującego w osobnym mailu w ciągu 48 godzin w dni robocze tygodnia.
   

§8 REALIZACJA DOSTAWY

 1. Sklep internetowy materacem.pl dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego materacem.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi dystrybutorów sprzętu oferowanego na tej stronie.

 2. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany. Do kupującego należy decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

 3. Produkty ze statusem Dostępność: NATYCHMIAST, znajduje się w magazynie Producenta lub Dostawcy i jest sprowadzany na zamówienie i doręczany do Kupującego w terminie około 2 do 7 dni roboczych.

 4. Zamówienia na wartość powyżej kwoty 2000 zł będą realizowane na odrębnych zasadach ustalanych w drodze konsultacji na płaszczyźnie Kupujący - materacem.pl.

 5. Jeżeli materacem.pl nie może zrealizować zamówienia (np. z powodu braku w magazynie i niemożliwości uzupełnienia stanów magazynowych, braku dostępności towaru u dystrybutora), niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. Po zawiadomieniu umowa wygasa a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu spełnionych świadczeń.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zostały zawarte poniżej, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu:

  • Sklep internetowy materacem.pl prowadzi odbiór osobisty tylko i wyłącznie produktów firmy JANPOL.

  • Dane rejestracyjne firmy NIE są miejscem, z którego następuje wysyłka towaru.

  • Wysyłka towaru następuje bezpośrednio z magazynu dystrybutora lub producenta na wskazany przez Kupującego adres w formularzu zamówienia. Tym samym obniża to koszty wysyłki, jak również skraca czas dostawy, przez co Kupujący zawsze tanio i szybko dokona zakupów w sklepie internetowym materacem.pl

  • Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, która dokłada należytej staranności aby produkt dotarł do Kupującego w pełni sprawny w nienaruszonym opakowaniu, zgodnie z zamówieniem złożonym w sklepie materacem.pl

  • Dostawa towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje średnio w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu materacem.pl Gdy zamówiony towar ma status: Dostępny 7 - 14 dni - dostawa nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach roboczych ale nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu materacem.pl. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia wynikającego z czynników niezależnych (np. brak towaru u dystrybutora lub producenta, końcówka serii, towar został skradziony lub uszkodzony w trakcie wysyłki), sklep internetowy materacem.pl poinformuje o tym fakcie Kupującego w dniu, w którym otrzyma taką informację na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia przez Kupującego.

  • Kupujący dołoży wszelkich starań aby być obecnym we wskazanym przez siebie miejscu (adres dostawy towaru) określonym w formularzu dostawy w dniu dostawy zamówionego produktu w sklepie materacem.pl. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awizo. Jeżeli kurier nie wykona kolejnego skutecznego doręczenia (brak Kupującego pod wskazanym adresem w umówionych wspólnie godzinach pomiędzy Kurierem a Kupującym), nastąpi zwrot przesyłki do Sortowni, skąd Kupujący może sam ją odebrać na własny koszt (Koszty wysyłki nie zostaną zwrócone). W przypadku nie odebrania z sortowni do 3 dni (od ostatniej próby doręczenia) następuje jej zwrot do sklepu materacem.pl oraz anulowanie zamówienia. Kupujący zostanie obciążony Kosztami wysyłki produktu w obydwie strony jeżeli nie wykaże, że nieodebranie towaru nastąpiło bez jego winy.

  • W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość oraz czy opakowanie wraz z plombami i taśmami zabezpieczającymi nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia rażącego zniszczenia opakowania i taśm zabezpieczających mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki nie należy przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody.

  • W przypadku jakichkolwiek niejasności wynikających w momencie doręczenia należy natychmiast skontaktować telefonicznie ze sklepem internetowym jeszcze w obecności kuriera - telefon 722-187-136.

  • Czynności sprawdzające należy przeprowadzić niezależnie od stanu zewnętrznego opakowania w obecności kuriera.
    

 7.  KOSZTY DOSTAWY:
   Przedpłata

      9.50 zł przy wadze do   30kg

      25.00 zł przy wadze od   30kg  do  40kg

      35.00 zł przy wadze od   40kg  do  60kg

      95.00 zł przy wadze od   60kg  do  80kg

    105.00 zł przy wadze od   80kg do 100kg

    160.00 zł przy wadze od 100kg do 300kg

   Pobranie

      18.00 zł przy wadze do   30kg

      29.00 zł przy wadze od   30kg  do  40kg

      39.00 zł przy wadze od   40kg  do  60kg

      99.00 zł przy wadze od   60kg  do  80kg

    115.00 zł przy wadze od   80kg do 100kg

    185.00 zł przy wadze od 100kg do 300kg

   Karta płatnicza

    Koszt wysyłki jako przedpłata + 2,4% wartości kwoty przelewu z uwagi na fakt iż
    wszystkie nasze produkty zawierają domyślnie udzielony rabat 2,4%,
    który nie jest przyznawany w przypadku płatności kartą płatniczą.

   Raty

    Opłaty takie same jak przy Płatności za pobraniem

 

8. Przy wymiarach przesyłek, przekraczających wymiary maksymalnych boków 140 x 80 x 80 cm ale sumarycznie nie większych nich 220 cm oraz wagę 30 kg, koszt wysyłki będzie ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia, podobnie jak w przypadku wysyłek np:

 • Dwóch materacy,

 • Materaca ze stelażem,

 • Łóżko+materac.
   

9. UWAGA: Kurier wnosi przesyłki o wadze nie większej niż 30KG i wymiarach maksymalnych boków 140 x 80 x 80 cm ale sumarycznie nie większych nich 220cm.

10. Jeżeli przesyłka przekroczy wagę 100 kg, to wtedy zostanie wysłana na palecie - koszt z przedziału 100 do 300 kg. 

 • Jeżeli koszty wysyłki budzą wątpliwość prosimy o kontakt - poszukamy najtańszego i najbezpieczniejszego rozwiązania

11. Dostawa wg stref w przypadku promocji wg lokalizacji sklepu na Śląsku - Koszt dostawy dotyczy przewozu przed dom/posesje. Dostawa nie obejmuje wniesienia.
I - Zielona strefa - 30zł z Vat.
II - Czerwona strefa - 50zł z Vat.
Poza czerwoną strefą 50zł z Vat + 1zł z Vat za każdy przejachany kilometr.
Płatne strefy dostaw

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  1. wiadomością e-mail, na adres info@materacem.pl,

  2. w formie pisemnej, na adres 44-106 Gliwice ul. Chorzowska 1

 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 13. Zwrot towarru nie przydługuje na produkty zakupione z ekspozycji sklepu.


§10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

 2. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie materacem.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 3. Sklep internetowy materacem.pl dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego materacem.pl odpowiadała rzeczywistości.


§11 WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ SKLEP

 1. Sklep internetowy materacem.pl. zastrzega możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni w sytuacji, gdy:

  • W wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,

  • Zamówiony towar uległ uszkodzeniu - w takim przypadku możliwe jest ponowne zawarcie umowy sprzedaży,

  • Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 3 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane z winy Kupującego (nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §. 9.) lub nieodebrane,

  • Kupujący wystąpił z bezpodstawnymi roszczeniami opartymi na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej a bezpodstawność roszczeń Kupującego została ustalona prawomocnym wyrokiem sądu.

§12 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 2. W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość oraz czy opakowanie wraz z plombami i taśmami zabezpieczającymi nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu.

 3. W przypadku stwierdzenia rażącego zniszczenia opakowania i taśm zabezpieczających mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki nie należy przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody.

 4. Reklamowany produkt musi być kompletny.

 5. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wszystkie akcesoria, kartę gwarancyjną i pismo reklamacyjne w zrozumiały sposób opisujące powód reklamacji.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym co najmniej:

  • Imię i nazwisko,

  • numer zamówienia

  • opis niezgodności towaru z umową,

  • datę zakupu

  • Telefon kontaktowy dostępny w godz. 10 – 18 w dniach roboczych PN - PT

 7. Zastosowanie się wyłącznie do ust. 6 jest wystarczające dla skutecznego złożenia reklamacji.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§13 GWARANCJE

 1. Większość sprzedawanego towaru jest objęta gwarancją jakości.

 2. Dostarczana karta gwarancyjna nie jest opieczętowana, ponieważ zaraz po otrzymaniu sprzętu należy sprawdzić towar. W przypadku jego wady fabrycznej sprzęt zostanie wymieniony na inny wolny od wad. W przeciwnym wypadku Kupujący byłby zobowiązany do rozwiązania problemu bezpośrednio w serwisie producenta. Po sprawdzeniu, sprzętu kartę gwarancyjną można przesłać na adres korespondencyjny podany w zakładce KONTAKT w dowolnym terminie. Po otrzymaniu karty gwarancyjnej przez sklep, nastąpi jej opieczętowanie i odesłanie na adres podany przez Kupującego.

 3. Szczegółowe zasady skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zostały określone poniżej i stanowią integralną część niniejszego regulaminu:

 • Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej.

 • Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terytorium Polski.

 • Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu i producenta. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, do którego należy kierować wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji jest wystawca dokumentu gwarancyjnego, gwarant.

 • Do każdego urządzenia dołączona jest czysta karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora, którą Kupujący zobowiązany jest odesłać w celu podbicia na adres Sklepu internetowego.

 • W razie uszkodzenia produktu w czasie trwania gwarancji Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z najbliższym serwisem podanym w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta lub dystrybutora.

 • Większość produktów serwisowanych jest na zasadzie Door-To-Door (zależnie od producenta). Kupujący zgłasza a serwis przyjeżdża nieodpłatnie po urządzenie, które podlega naprawie.

 • Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy jeżeli:

  • Gwarant uzna, że usunięcie usterki nie jest możliwe w ogóle lub nie jest możliwie w terminie określonym w warunkach przyjęcia do naprawy.

  • W przypadku gdy wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, Reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

 • Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych: twardy dysk, karty pamięci itp.

 • Gwarancją nie są objęte:

  • Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu.

  • Uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji sprzętu.

  • Produkty których numer seryjny reklamowanego towaru nie odpowiada numerowi seryjnemu podanemu na Karcie Gwarancyjnej.


§14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. materacem.pl zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 3. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.

 5.  Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 6. Administratorem danych osobowych jest firma INTER Michał Stącel, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 7. materacem.pl może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • oznaczenia identyfikujące Kupującego,

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

  • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 8. materacem.pl nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Kupujących.

 9. materacem.pl nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej materacem.pl takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 10. materacem.pl zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 11. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do materacem.pl pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Kupującego.

 12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Kupującego oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 13. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika materacem.pl usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
   

§15 AKCEPTACJA REGULAMINU

 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem sklepu materacem.pl.

 2. Sklep kontaktuje się z Kupującym za pomocą maila i telefonu podanego w zakładce kontakt oraz kontaktu listem zwykłym. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego materacem.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. W celu realizacji zamówienia może okazać się konieczne podanie danych adresowych Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

 3. Kupujący może wyrazić odrębną, wyraźną zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182) oraz na przetwarzanie przez sklep materacem.pl oraz Ceneo Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym materacem.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

 4. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić odrębną, wyraźną zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.

 5. O  każdej  zmianie  materacem.pl powiadomi  zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

§ 16. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
   
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.